urne za kremiranje

Kremacija pokojnika

Kremacija ili kremiranje je spaljivanje tela pokojnika usled izlaganja tela visokim temperaturama. Nakon procesa kremacije preostali posmrtni ostaci se prikupljaju u posude koje se nazivaju urne. Nakon toga se urne sahranjuju na grobljima ili se predaju rodbini u skladu sa zakonom i verskim običajima.

Pogrebno preduzeće Konkordija vam stoji na raspolaganju ukoliko ste se odlučili za ovakav vid sahranjivanja pokojnika. Proces kremacije započinje podnošenjem zahteva za kremaciju. Osobe koje mogu podneti ovaj zahtev su:

  • bračni drug preminule osobe
  • rodbina po krvi u prvoj liniji
  • rodbina u pobočnoj liniji srodstva ali naj dalje do 4 stepena srodstva ili njihovi bračni drugovi

Ovaj zahtev neophodno je podneti u pisanoj formi. Uz njega se prilaže i overena izjava preminulog lica da se njegovi posmrtni ostaci kremiraju. Preostali posmrtni ostaci smeštaju se u urnu koja je izrađena od nekog trajnog materijala. Nakon izvršene kremacije urna sa pepelom može biti pohranjena na sledeća mesta:

  • grobno mesto
  • zajedničku grobnicu
  • Kolumbarijum (zid sa kasetama za smeštaj urni)
  • Rozarijum (posebno uređena zelena površina sa kasetama za smeštaj urni)
  • ili da se pepeo raspe na za to zakonom predviđeno mesto (Vrt sećanja)

Kasete u koje se smeštaju urne su označene pločicama koje su standardizovanog oblika i sadrže podatke o preminuloj osobi čiji se pepeo nalazi u urni.

Pepeo kremiranih posmrtnih ostataka se može dati rođacima umrlog lica tek nakon pribavljanja dokaza u pisanoj formi o obezbeđivanju grobnog mesta za smeštaj urne.  Ukoliko se odlučite za ovaj vid sahranjivanja molimo vas da nam se javite kako bi se dogovorili o celom postpku kremacije i kako bi vam utvrdili cenu kremacije ili neke druge pogrebne usluge.